picture

IEEE ICMA 2006 Organizing Committee

Founding Council Chair:
Shuxiang Guo - Kagawa University, Japan
Founding Council Co-Chairs:
Dagui Huang - UESTC, China
Max Q.H. Meng - Chinese University of Hong Kong
Aiguo Ming - UEC, Japan
Hong Zhang - University of Alberta, Canada
General Chair:
Max Q.H. Meng - Chinese University of Hong Kong
General Co-Chairs:
Xinhan Huang - HUST, China
Kazuhiro Kosuge - Tohoku University, Japan
Sheng Liu - Harbin Engineering University, China
James K. Mills - University of Toronto, Canada
Jiexin Pu - Henan Univ. of Sci & Tech., China
Jianwei Zhang - Hamburg University, Germany
Organizing Committee Chair:
Jingpei Xie - Henan Univ. of Sci & Tech., China
Organizing Committee Co-Chairs:
Hajime Asama - University of Tokyo, Japan
Jishun Li - Henan Univ. of Sci & Tech., China
William Hamel - University of Tennessee, USA
Tutorial/Workshop Chairs:
Xiaohong Guan - Tsinghua University, China
Seiji Hata - Kagawa University, Japan
Bin Yao - Purdue University, USA
Organized Session Chairs:
Mengchu Zhou - New Jersey Institute of Tech., USA
Kunikatsu Takase - UEC, Japan
Michael Wang - Chinese University of Hong Kong
Eiichi Yoshida - AIST, Japan
Publicity Chairs:
I-Ming Chen - Nanyang Tech. University, Singapore
Makoto Kaneko - Hiroshima University, Japan
Rajesh Rajamani - University of Minnesota, USA
Job van Amerongen - Univ. of Twente, Netherlands
Xiufen Ye - Harbin Engineering University, China
Awards Committee Chairs:
Wen J. Li - Chinese University of Hong Kong
Shugen Ma - Ibaraki University, Japan
Aiguo Ming UEC, Japan
Tao Mei - Chinese Academy of Sciences, China
Publications Chairs:
Yasuhisa Hirata - Tohoku University, Japan
Yu Sun - University of Toronto, Canada
Yong Yu - Kagoshima University, Japan
Finance Chairs:
Gencheng Guo - Henan Univ. of Sci & Tech., China
Dong Sun - City University of Hong Kong, China
Local Arrangement Chair:
Lei Wang - Henan Univ. of Sci & Tech., China